Login

Username:


Password:Solar Terrestrial Data

SFI: 70 SN: 0
A-Index: 4 K-Index: 1
Updated: 04 Jun 2020 0708 GMT

AddThis Feed Button AddThis Feed Button RSS DX-Calendar RSS DX-Calendar


Google+

ZV0F

30.03.2006-04.04.2006
DXCC: Fernando de Noronha
Zone: 11

Fernando de Noronha (SA-003) by Orlando, PY2TJ/PT2OP. QSL via PT2OP.

Cluster spots